De community

Bereikbaarheid is lang vooral een zaak van de overheid geweest. Met een gezamenlijke aanpak van bedrijven en de gemeente Ede verandert dat.

 

Doel is om samen knelpunten en oplossingen voor de bereikbaarheid van Ede-West in kaart te brengen. En deze uit te werken in een set van maatregelen met hun verwachte effecten op de bereikbaarheid. Een Actieplan Bereikbaarheid Ede-West is het eindresultaat. Daarvoor komen niet alleen ‘harde’ technische infra-oplossingen in beeld, maar ook mogelijkheden om met ander reisgedrag de verkeersdruk te verminderen.

Dit vraagt om een intensieve samenwerking. Bedrijven en instellingen zijn gevraagd om hun opvattingen en ideeën te delen met elkaar en met de gemeente en haar adviseurs in een ‘community’.

Wat gebeurde er in de community?

Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen met bedrijven te werken aan oplossingen voor een toekomstvaste bereikbaarheid van Ede-West. Alle bedrijven uit Ede-West zijn uitgenodigd, om in deze bijeenkomsten hun problemen nader toe te lichten en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Zij konden ook bijdragen als ze niet bij bijeenkomsten konden zijn. U kunt via de website uw reactie achterlaten. U kunt ook reageren als u een persoonlijk gesprek over het bereikbaarheidsplan wilt hebben.

In de community komen alle data, informatie en kennis in een gezelschap van praktijkexperts bij elkaar. Vanzelfsprekend houden deelnemers contact met hun ‘eigen’ organisatie en achterban. Zij leren van elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Hoe we te werk zijn gegaan

In de eerste bijeenkomsten zijn problemen benoemd en zochten we samen naar mogelijke oplossingen. Daarna maakten wij van de mogelijke oplossingen samenhangende maatregelpakketten en onderzochten wat de effecten daarvan zijn. Ook keken wij naar de afstemming met andere plannen en werkzaamheden van de gemeente. Dit alles bespraken we met de community in de slotbijeenkomst. De deelnemers van de bijeenkomst kozen voor de meest kansrijke en nuttige maatregelpakketten. De geselecteerde maatregelpakketten worden opgenomen in het actieplan. Het conceptactieplan is op deze website aangeboden. U kunt uw reactie ook via deze site doorgeven.

Resultaat – het actieplan

Het definitieve Actieplan Bereikbaarheid Ede-West wordt najaar 2018 aangeboden aan het college van B&W voor nadere besluitvorming.

Belangrijk is dat er een samenhangend pakket komt van eigen maatregelen van de bedrijven zelf (bijvoorbeeld met een fietsplan of slimme bedrijfstijden) en maatregelen op straat (betere verkeersregelingen, civieltechnische aanpassingen etc.).

Bijeenkomsten

Datum en tijdstip

 

Eerste bijeenkomst

  • Introductie en toelichting werkwijze
  • Presentatie resterende werkzaamheden Keesomstraat/Dreeslaan
  • Presentatie mogelijkheden mobiliteitsmanagement
  • Inventarisatie verkeersproblemen en mogelijke oplossingen

Tweede bijeenkomst

  • Discussie en vastleggen benoemde knelpunten
  • Nadere inventarisatie en uitwerking oplossingen
  • Eerste prioritering oplossingen

Derde bijeenkomst

  • Oplossingen in maatregelpakketten
  • Presentatie effecten
  • Discussie effecten en tweede prioritering

Meer weten?

Neem contact met ons op.